Szállítási információk

Aktuális szállítási díjaink

  • Bankkártyás fizetés vagy előre utalás házhozszállítással: 1.990 Ft
  • Utánvétes fizetés házhozszállítással: 2.490 Ft
  • GLS CsomagPont (előre utalás esetén): 1.490 Ft
  • GLS CsomagPont (utánvétes fizetés): 1.990 Ft
  • Személyes átvétel (18. kerület, Budapest, Üllői út 745.): ingyenes
  •  

Szállítási és fizetési feltételek

1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Vásárló e-mail útján küldött – megrendelés elfogadásáról szóló – visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Vásárló által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Vásárló, illetve annak alakulásáról a webhely „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK” menüpontjában tájékozódhat.

2. A webáruházban kiszállítással megrendelt termékeket Szolgáltató a Vásárló részére e-mailben küldött – megrendelés elfogadásáról szóló – visszaigazolásban szereplő helyre kézbesítteti.

3. Szállítási határidő:

3.1. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Vásárló a megrendelt termék vételárát előre kifizette, megrendelése munkanapokon 14 óráig beérkezik és visszaigazolásra kerül, a termék a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára beérkezésének napját követő  munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak.

3.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Vásárló a megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, megrendelése munkanapokon 14 óráig beérkezik és visszaigazolásra kerül, a termék a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszajelzését követő munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak.

3.3. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten de rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 15-18 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Vásárlóval külön megegyezés céljából.

4. Szállítás:

A megrendelt csomagot/csomagokat a GLS, előzetes megbeszélés esetén a Posta szállítja házhoz. Ha a Vásárló a futár/postás többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Vásárló előre fizette a megrendelt termék vételárát, azt Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre. Utánvétes rendelés esetén ha Vásárló a futár/postás többszöri kísérlete ellenére sem elérhető illetve a megrendelt árut nem veszi át Szolgáltató jogosult Vásárló felé a szállítási és csomagolási díjat felszámolni erről díjbekérőt küldeni és számlát kiállítani.

5. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati-kezelési útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Vásárló, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Vásárló kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor – ha a felelős személye nem állapítható meg – a Vásárló felé a termék Vásárló részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Vásárló általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Vásárló szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 13. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

5.1. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Vásárlónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Vásárót, valamint – ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni – az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Vásárló által a megrendeléssel összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti.

6.Fizetés:

6.1. Vásárló kiszállítás esetén a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal együtt az alábbi módokon fizetheti meg:

6.2. Utánvétellel történő fizetés házhozszállítás esetén: A fizetendő összeget a kézbesítéskor Fuvarozónak kell megfizetni készpénzben. Amennyiben Fuvarozó biztosítja az utánvét összegének bankkártyával történő megfizetését is, annak feltételeire a Fuvarozó ugyanilyen alcímmel ellátott pontban hivatkozott szerződési feltételei vonatkoznak.

6.3. Előre fizetés banki átutalással: Átutalás esetén azt jelen szerződési feltételek “Szolgáltató” című fejezetében megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni. Átutalással történő fizetés esetén Vásárlónak a fizetendő összeget az utalási adatokat is tartalmazó, megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (e-mail) kézhez vételétől számított 2 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus küldeményeket – így a visszajelző e-mailt is – jelen szerződés Felei a küldés napján kézbesítettnek tekintik.

6.4. Előre fizetés bankkártyás online fizetéssel: A megrendelés elküldésének folyamatában Vásárló által kiválasztott, online bankkártyás fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről az adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Vásárló a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

6.5. Előre fizetés online fizetési szolgáltatással: A megrendelés elküldésének folyamatában Vásárló által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. A szolgáltatás használata során lehetséges bankkártyával is fizetni. Az online fizetés további feltételeiről az adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Vásárló a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

7. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

7.1. Hibás teljesítés

7.2. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

7.3. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.4. Fogyasztónak minősülő Vásárló vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

8. Kellékszavatosság:

8.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

8.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.4. Fogyasztónak minősülő Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

8.5. Fogyasztónak minősülő Vásárló vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság:

9.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.4. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.5. Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

9.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.7. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Jótállás:

10.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Vásárló felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

10.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Vásárló ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb “Kellékszavatosság” alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

10.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

10.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Vásárló által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

– helytelen beszerelésből,

– a nem rendeltetésszerű használatból,

– a helytelen üzembe helyezésből,

– az előírt karbantartás elmulasztásából,

– rongálásból keletkeztek.

10.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jótállási kötelezettség.

10.7. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11. Elállási/felmondási jog:

11.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

11.2. Az elállási/felmondási határidő:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

11.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.